Wilhelmina van Pruisenlaan 145, 2807 KH Gouda
In de lijst - logo

Aansprakelijkheid

Inleiding
Bij de uitoefening van uw beroep of bedrijf loopt u het risico fouten te maken. Waar gewerkt wordt, vallen immers spaanders. Het vervelende is alleen dat zelfs kleine fouten, onvoorzienbaar grote financiële consequenties kunnen hebben. De fout hoeft niet eens door uzelf te zijn gemaakt. Ook uw medewerkers, gebouwen, machines, producten etc. kunnen schade aanrichten. Daarvoor kunt u aansprakelijk worden gesteld, en wel op grond van:

 • Wettelijke bepalingen

Als u handelt in strijd met de zorgvuldigheid, zoals die van u verwacht mag worden ten opzichte van personen en zaken van een ander (men spreekt dan van een door u gepleegde onrechtmatige daad), kan iemand u aansprakelijk stellen.

 • Een contract

Als u een afspraak niet nakomt, terwijl die in een overeenkomst is vastgelegd, wordt dat gezien als wanprestatie. In het algemeen zal dat dan ook leiden tot een aansprakelijkstelling.

In sommige gevallen kan zo'n aansprakelijkstelling een ware aanslag op uw ondernemers- of privé-vermogen vormen. Of op uw imago. Zodanig zelfs, dat het voortbestaan van uw bedrijf gevaar loopt. En met de toenemende claimcultuur neemt dat risico steeds verder toe. Verantwoord omgaan met en het voorkomen van risico's is daarom minimaal net zo belangrijk als het afsluiten van goede verzekeringen. Daarbij geldt dat zelfs kleine aanpassingen de kans op schadeclaims al aanzienlijk kunnen verkleinen. Onze deskundige adviseurs adviseren u graag.

Omdat een ongeluk dus in een klein hoekje zit, biedt Hornes Assurantiën specifieke verzekeringen voor specifieke aansprakelijkheidsrisico's. Zo kunt u uw onderneming beschermen tegen financiële aanspraken van derden voor toegebrachte schade. Het aanbod:

Algemene Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven

De situatie
Door een fout of nalatigheid van uzelf of uw medewerkers kan het gebeuren dat een derde materiële schade en/of letselschade lijdt. De aanspraken daarvoor kunnen u financieel grote parten spelen, als inderdaad blijkt dat de schade het gevolg is van bedrijfsactiviteiten die tot de op de polis vermelde hoedanigheid van uw onderneming behoren.

De oplossing
De Algemene Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven beschermt uw onderneming tegen dergelijke financiële aanspraken. Als het gaat om een risico dat op de polis gedekt is, dan onderzoekt, regelt en betaalt de verzekeraar de schade rechtstreeks met de wederpartij. Daarnaast voert de verzekeraar verweer tegen ingestelde aanspraken als onderdeel van de verzekering.

De dekking
De Algemene Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven dekt onder meer:

 • schade die u als ondernemer zelf veroorzaakt;
 • schade die uw medewerkers veroorzaken tijdens diensttijd;
 • schade die uw medewerkers oplopen tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden;
 • schade die u als eigenaar van betrokken gebouwen betreft;
 • schade door producten die u hebt geleverd;
 • schade die uw onderneming aan het milieu heeft toegebracht.

De Algemene Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven dekt niet:

 • schade met of door motorrijtuigen (hiertoe behoort ook werkmaterieel als heftrucks en dergelijke);
 • schade aan zaken die u ter bewerking, bewaring, behandeling, vervoer en dergelijke (tijdelijk) in uw bezit hebt;
 • de kosten van het opnieuw leveren van een product of dienst;
 • zuivere vermogensschade.

Meer informatie
Een aantal van bovengenoemde risico's kunnen deels worden meeverzekerd door uitbreiding van de standaard polisdekking of afsluiten van een specifieke verzekeringspolis. Wellicht is het interessant voor u om zich daarover te laten informeren door één van onze adviseurs? U kunt ons bereiken via het nummer 0182-582888 of via hornes@hornes.info.
Terug naar boven

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven

De situatie
Indien u als ondernemer actief bent in de zakelijke dienstverlening (bijvoorbeeld een administratiekantoor, accountant, adviesbureau, advocaat, architect, ingenieur, medicus, softwareleverancier en dergelijke), dan hebt u te maken met specifieke beroepsaansprakelijkheidsrisico's. U kunt tijdens de uitoefening van uw beroep immers zogeheten beroepsfouten maken. Daardoor kunnen anderen financieel nadeel lijden zonder dat sprake is van beschadiging van zaken of personen (dit wordt 'zuivere vermogensschade' genoemd ). Bij de beoordeling van deze beroepsfouten zijn de leveringsvoorwaarden en/of de opdrachtomschrijving zoals u en/of uw opdrachtgever die hebben vastgesteld het uitgangspunt. Als uit deze contractbepalingen volgt dat u tekort geschoten bent, kan men u aansprakelijk stellen.

De oplossing
Door een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, beperkt u de gevolgen van beroepsaansprakelijkheidsrisico's aanzienlijk. Bij een op de polis gedekte schade vergoedt de verzekeraar de financiële gevolgen van deze specifieke beroepsrisico's tot maximaal de gekozen verzekerde som.

Meer informatie
Nog beter dan de gevolgen goed verzekeren, is het voorkómen van leed. Beperk daarom het risico op aansprakelijkstelling door met eigen voorwaarden te werken of door geldende voorwaarden van de opdrachtgever vooraf te bespreken en zo nodig aan te passen. Om u te helpen bij het opstellen van uw eigen voorwaarden, hebben belangenorganisaties en brancheverenigingen veelal standaard leveringsvoorwaarden ontwikkeld. In deze voorwaarden is geregeld wanneer en tot welke bedragen u aansprakelijk bent. Let wel: in geval van een juridische procedure kan de rechter besluiten deze limitering te doorbreken.

Gelet op het specifieke karakter van Beroepsaansprakelijkheidsverzekering is maatwerk belangrijk. De verzekering dient op uw situatie afgestemd te worden. U kunt er uiteraard op rekenen dat onze adviseurs u op deskundige wijze adviseren. U kunt ons bereiken via het nummer 0182-582888 of via hornes@hornes.info.
Terug naar boven

Bestuurders & Commissarissen Aansprakelijkheidsverzekering

De situatie
Eind jaren tachtig is de Anti-misbruikwetgeving van kracht geworden. Sindsdien kunt u als bestuurder, commissaris of beleidsbepaler persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, als uw beleid eventuele negatieve consequenties blijkt te hebben die tot faillissement van de rechtspersoon leiden. Het maakt daarbij geen verschil of u die functie bekleed bij commerciële rechtspersonen (waaronder vennootschappen) of bij verenigingen en stichtingen. De aansprakelijkheid is hoofdelijk (en raakt daarmee dus uw privé-vermogen) en kan niet afgewenteld worden op de rechtspersoon. Het kan hierbij gaan om premies, sociale verzekeringen, bijdragen aan pensioenfondsen en bedragen van loon- en omzetbelasting die door de rechtspersoon verschuldigd zijn.

De wetgeving is zo ingericht, dat u als (gewezen) bestuurder, commissaris of beleidsbepaler in persoon kunt worden aangesproken, "indien het ontstaan van de betalingsonmacht te wijten is aan uw kennelijk onbehoorlijk bestuur in de periode van drie jaar voorafgaande aan de melding". Daarbij staat "kennelijk onbehoorlijk bestuur" voor een verwijtbaar handelen of nalaten. Deze wetgeving heeft ook betrekking op u als u tot de (gewezen) commissarissen behoort, omdat "het houden van toezicht op het bestuur" één van de wettelijke taken van de Raad van Commissarissen is. Het laten voortduren van onbehoorlijk bestuur door onvoldoende toezicht kan commissarissen dus verweten worden. Let op: zelfs als u belast bent met technische innovatie of personeelsbeleid, moet u zich regelmatig op de hoogte stellen van de financiële situatie en erop letten dat premie- en belastingschuld op tijd worden voldaan!

De Anti-misbruikwetgeving beoogt bij faillissement met name de positie van de curator te versterken. Deze hoeft namelijk niet het bewijs te leveren van de schade die door het onbehoorlijk bestuur is veroorzaakt.

De oplossing
Gezien de wetgeving zoals die nu van kracht is en de actuele rechtspraak, loopt u steeds meer kans aansprakelijk gesteld te worden. Het is dan goed te weten dat de Bestuurders & Commissarissen Aansprakelijkheidsverzekering u als bestuurder, commissaris of beleidsbepaler bescherming van uw persoonlijk vermogen biedt. Daarbij geldt dat zowel de kosten van verweer zoals advocaat- en proceskosten als het eventueel te betalen schadebedrag verzekerd zijn tot maximaal de gekozen verzekerde som van de polis. De kosten van verweer zijn zelfs verzekerd als achteraf blijkt dat de aanspraak ongegrond is geweest.

Meer informatie
Indien u interesse heeft in een persoonlijk advies, belt u dan gerust met één van onze adviseurs. U kunt ons bereiken via het nummer 0182-582888 of via hornes@hornes.info.
Terug naar boven

Milieuschadeverzekering

De situatie
Milieuzorg is tegenwoordig een belangrijk aspect binnen de bedrijfsvoering. Striktere wet- en regelgeving verplichten u om steeds meer te investeren in milieuvriendelijke technologieën en preventieve maatregelen. Daarnaast wordt van overheidswege soms geëist dat u financiële garanties stelt.

De oplossing
Als uw bedrijf ondanks speciale technologieën en preventieve maatregelen toch milieuschade veroorzaakt, biedt de Milieuschadeverzekering een heldere en passende oplossing. En beter dan bestaande dekkingen van andere verzekeringen. Bij deze verzekering is namelijk niet het aansprakelijkheidsvraagstuk bepalend voor de dekking, maar de veroorzakende gebeurtenis. De Milieuschadeverzekering is daarmee een perfecte aanvulling op de milieumaatregelen die u als ondernemer zelf kunt nemen. Een modern verzekeringsproduct dat door zijn flexibele mogelijkheden in alle gevallen passend is te maken. Of uw bedrijf nu aan een vaste locatie of aan steeds wisselende locaties gebonden is of dat u op projectbasis bij derden de werkzaamheden verricht.

De dekking
De Milieuschadeverzekering dekt onder meer:

 • Kosten van sanering van grond, grond- en oppervlaktewater, van de eigen locatie en belendende terreinen
 • Bij schade aan derden de gevolgschade van verontreiniging van grond en/of water
 • Onderzoekskosten
 • Bereddingskosten om verdere schade te voorkomen
 • Kosten van preventieve sanering
 • Kosten van opruimen en afvoeren van asbest
 • Kosten van herstel van bestrating en beplanting als gevolg van de sanering
 • Noodzakelijk te maken kosten om sanering te kunnen uitvoeren
 • Kosten van juridisch verweer tegen vorderingen van derden of geschillen met de overheid

Meer informatie
Gezien het belang van de juiste afstemming op uw situatie zijn onze adviseurs graag bereid u hierover nader te informeren. Zij kunnen voor uw bedrijfsactiviteiten de beste dekking adviseren. U kunt ons bereiken via het nummer 0182-582888 of via hornes@hornes.info.
Terug naar boven

Transportaansprakelijkheidsverzekering

De situatie
Als vervoerder van goederen kan uw opdrachtgever u aansprakelijk stellen voor schade aan de getransporteerde goederen. Uw taak is het immers om ervoor te zorgen dat goederen in dezelfde staat op de plaats van bestemming arriveren als dat u ze op de plaats van vertrek hebt geladen.

Bij wettelijke bepalingen is deze aansprakelijkheid geregeld en vastgelegd in twee overeenkomsten voor nationaal en internationaal vervoer:

 1. Nationaal vervoer
  De Algemene Vervoers Condities, kortweg AVC genoemd, bepalen dat de vervoerder ten opzichte van de opdrachtgever aansprakelijk is voor een gelimiteerd bedrag per kilo die verloren gegaan of beschadigd is. Dit bedrag is momenteel € 3,40.
 2. Internationaal vervoer
  De Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route, kortweg CMR genoemd, zijn dwingend van toepassing indien één van de landen waarvan of waarheen getransporteerd wordt, is aangesloten bij deze conventie. De limitering van de maximale aansprakelijkheid is bepaald in de mondiale rekeneenheid, geheten Special Drawing Rights (SDR) en bedraagt momenteel 8,33 SDR. Dit komt overeen met een tegenwaarde van ongeveer € 10,21.

De oplossing
Voor de (beroeps-)goederenvervoerder is een goede transportverzekering absoluut noodzakelijk. Het risico is eenvoudigweg te groot om te negeren. De Transportaansprakelijkheidsverzekering voorziet in vergoeding van de schade tot maximaal het gekozen verzekerde bedrag van de polis op basis van bovengenoemde (wettelijke) bepalingen.

Meer informatie
U kunt de Transportaansprakelijkheidsverzekering uitbreiden met dekking voor andere logistieke activiteiten. Onze adviseurs vertellen u daar graag meer over. U kunt ons bereiken via het nummer 0182-582888 of via hornes@hornes.info.
Terug naar boven

Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

De situatie
Als gebruiker van een motorrijtuig en deelnemer aan het drukke verkeer loopt u risico schade toe te brengen aan een ander. En een ander aan u. Daarom is in de wet een verzekeringsplicht opgenomen; om er zeker van te zijn dat iedere bestuurder van een motorrijtuig aan diens schadevergoedingsplicht voldoet. Deze verzekeringsplicht is vastgelegd in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) en is van toepassing op auto's, motorrijwielen, scooters, brom- en snorfietsen en al het zelfrijdend (werk)materieel. Voor aanhangers geldt dat die in gekoppelde toestand gezien dienen te worden als onderdeel van het trekkende motorrijtuig.

De oplossing
De Aansprakelijkheidsverzekering (WA) voor motorrijtuigen vergoedt de financiële gevolgen van schade die met het motorrijtuig is toegebracht aan derden. De dekking dient minimaal € 2.500.000 te bedragen. Voor motorrijtuigen met speciaal gebruik, zoals taxi's, bussen en vervoer van gevaarlijke stoffen, gelden hogere bedragen.

Meer informatie
Als u meer details wilt over de WAM of over de Aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen of de verzekering van het motorvoertuig zelf, twijfelt u dan niet contact op te nemen met onze adviseurs. Zij staan u graag te woord. U kunt ons bereiken via het nummer 0182-582888 of via hornes@hornes.info.
Terug naar boven

Werkgeversaansprakelijkheid Dienstritten Werknemers (Wegam-polis)

De situatie
In januari 2001 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan die nogal wat opschudding heeft veroorzaakt. Het gevolg van die uitspraak is namelijk dat u als werkgever voortaan aansprakelijk kunt worden gesteld voor smartengeld en inkomstenderving, als een van uw medewerkers door eigen schuld, tijdens werktijd een verkeersongeval krijgt en schade oploopt. Dit arrest is een vervolg op het arrest uit 1992, waarin gold dat u in dit specifieke geval alleen aansprakelijk zou worden geacht voor de geleden materiële schade van uw medewerker. Het mag dan ook duidelijk zijn dat u op basis van dit arrest een veel groter risico loopt.

De oplossing
Claims voor letselschade, inkomstenderving en smartengeld kunnen zeer fors uitvallen, maar zijn uitgesloten op een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven. De Wegam-polis dekt zowel de materiële als de letselschade van bestuurders van motorrijtuigen, indien de werkgever hiervoor aansprakelijk is conform art. 7.658 B.W.. Schade aan motorrijtuigen is echter uitgesloten. Naar keuze kan het verzekerde bedrag € 500.000 of € 1.000.000 bedragen. Er geldt geen eigen risico op deze polis.

Meer informatie
De premie is afhankelijk van het percentage medewerkers dat regelmatig (één of meerdere keren per week) een motorrijtuig bestuurt ten behoeve van uw onderneming. Denkt u hierbij aan vertegenwoordigers, directeuren, chauffeurs, bezorgers, buitendienstfunctionarissen en iedereen die regelmatig voor het bedrijf onderweg is. Ook monteurs bij garagebedrijven die met auto's van klanten rijden, heftruckchauffeurs, machinisten op graafmachines, tractoren en dergelijke behoren tot deze groep medewerkers.

Alle werknemers dienen verzekerd te worden. Ook degenen die waarschijnlijk niet met een motorrijtuig voor uw bedrijf rijden. Onder werknemers worden tevens inleenkrachten, uitzendkrachten, vakantiewerkers en dergelijke gerekend.

Wilt u meer weten over deze verzekering of wilt u een vrijblijvende prijsopgave ontvangen, neemt u dan contact op met één van onze adviseurs. U kunt ons bereiken via het nummer 0182-582888 of via hornes@hornes.info. 
Terug naar boven